-Det kan gi betydelig gevinst å gjennomgå selskapsstrukturen sin, fastslår Are Walberg, revisor hos Revisorgruppen Trøndelag.

-Vi ser ofte at personer som eier selskapet sitt direkte, med fordel kunne organisert seg annerledes.  Det går an å lage et såkalt “skyggekonsern”. Vi stifter et nytt selskap, som igjen stifter et datterselskap. Så fusjonerer vi det eksisterende driftsselskapet inn i datterselskapet. Slik at du da får et datterselskap med et holdingselskap på toppen. Den største fordelen er at du kan bruke overskuddet fra virksomheten din til å reinvesterere i annen type virksomhet uten å skatte av overskuddet, sier Walberg.

En annen stor fordel er muligheten til å spre risiko: ­

-Har du et driftsselskap der du også eier eiendommen selskapet drives fra, så kan det være en god ide å splitte dette opp i to selskaper. Hvis du går over ende med driften, så mister du ikke eiendommen. Dette er jo også delvis skattemotivert.  Istedet for å ta pengene ut fra driftsselskapet ditt og betale 25 prosent i skatt for så å kunne reinvestere, så kan du heller reinvestere via holdingselskapet uten å måtte betale utbytteskatt, opplyser Walberg.

For å komme i mål med en fusjon eller fisjon i løpet av 2016 så må den såkalte førstegangsmeldingen sendes til Brønnøysund innen 20 oktober. Da er du garantert ferdigbehandling innen årsskiftet.

– I en fisjonsprosess der du splitter selskapet må du gjennomføre en verdivurdering av selskapet for å vite hvordan du skal splitte egenkapitalen. Selve verdsettelsen kan ikke vi som revisorer bistå med. Men vi kan gjøre alt annet – det er en solid dokumentpakke som skal utarbeides. Totalt omlag 20- 30 dokumenter, sier Walberg.

Fakta om fusjon
En fusjon betyr i økonomisk forstand at to eller flere selskaper slår seg sammen til ett selskap. Vanligvis vil fusjonerende selskaper være aksjeselskaper (evt. allmennaksjeselskaper), og det finnes detaljerte regler om dette i aksjelovgivningen. Også andre former for selskaper, f.eks. ansvarlige selskaper eller kommandittselskaper kan fusjonere, og det er heller ingenting i veien for at to eller flere selskaper med ulik form slår seg sammen. I slike tilfeller må gjennomføringen imidlertid basere seg på ulovfestet rett.

Fusjon skjer i praksis ved at et av selskapene (det overtakende selskap) overtar virksomheten til det (evt. de) andre selskapet i fusjonen (det overdragende selskap). Aksjonærene i det overtakende selskap beholder som hovedregel sine aksjer, og blir for så vidt ikke direkte berørt av fusjonen. Aksjonærene i det overdragende selskap vil derimot få kompensasjon fra det overtakende selskap, primært i form av aksjer i dette. I tillegg kan det være aktuelt med en pengekompensasjon, som imidlertid ikke må overstige 20% av det samlede vederlaget. For å kunne gjennomføre dette må det skje en emisjon i det overtakende selskap.

Fusjon forutsetter vedtektsendring i både overtakende og overdragende selskap. Som utgangspunkt betyr dette at 2/3 av både stemmene og aksjekapitalen på generalforsamlingen må være for vedtaket.

Fakta om fisjon
Fisjon betyr i økonomisk forstand å dele et selskap opp i to eller flere enheter. De fleste fisjoner skjer med aksjeselskaper (evt. allmennaksjeselskaper), og aksjelovene inneholder detaljerte regler om dette.

For fisjon av andre selskapsformer (f.eks. ansvarlig selskap eller kommandittselskap) finnes ikke særskilte regler. For slike selskaper må man i utgangspunktet gå frem ved å oppløse selskapet, for så å stifte på nytt de nye selskapene.

Fisjon i aksjeselskap skjer enten ved at det eksisterende selskapet (det overdragende selskap) overfører alle sine eiendeler til to eller flere nye enheter (de overtakende selskap), slik at det opprinnelige selskapet opphører å eksistere. Alternativet er at det overdragende selskapet beholder en del av verdiene selv, mens andre deler overføres til et eller flere andre enheter. I begge tilfeller vil godtgjørelsen til aksjonærene i det overdragende selskap måtte bestå i aksjer i et eller flere av de overtakende selskap, evt. med tillegg av en pengegodtgjørelse.

Fisjon krever vedtektsendring, noe som i utgangspunktet medfører at 2/3 av både stemmene og aksjekapitalen på generalforsamlingen i selskapet som skal fisjoneres må være for vedtaket.

Flytte overskudd

En holdingstruktur gjør det også mulig å flytte overskudd mellom selskapene, og slik optimalisere beskatningen:

-Dersom det ene selskapet går med underskudd og holdingselskapet eier de andre selskapene med mer enn 90 prosent, så kan du flytte overskudd mellom selskapene med skattemessig effekt. Du får utlignet underskudd mot overskudd og da slipper du å betale full skatt i selskapet som går med overskudd. Slik betaler du i hvert fall ikke mer skatt enn nødvendig og letter dermed presset på likviditeten, sier Walberg.

Har man et driftsselskap som genererer gode overskudd og man primært ønsker å ta ut penger til privat forbruk, er et holdingselskap en meningsløs konstruksjon.

– Bør det være en viss størrelse på selskapet før man bør organisere seg med et holdingselskap?

– De minste selskapene har sannsynligvis ikke behov for en holdingstruktur. Risikoen er trolig også liten. Vi sier ofte til kundene våre at de må tenke gjennom om det er slik de vil ha det. Mange har opprettet en holdingstruktur uten at det er nødvendig. Har man et driftsselskap som genererer gode overskudd og man primært ønsker å ta ut penger til privat forbruk, er et holdingselskap en meningsløs konstruksjon. Da må du gjennom et unødvendig ledd for å få ut pengene. Et ledd som koster både revisjon -og regnskapshonorar, opplyser Walberg.

Gunstig med holding ved salg av eiendom

– Har du eiendom, så ønsker du kanskje at det skal selges som et AS, og da er det fornuftig at det ligger under et holdingselskap. Da kan summen reinvesteres uten at du må ta beskatningen privat når du selger aksjene. Da begynner det å monne litt. Vi ser jo at folk sitter med eiendomsselskaper som de har kjøpt for 10-15 år siden, som har økt voldsomt i verdi. Den dagen de står for salg, spesielt næringseiendom, vil det utgjøre en betydelig skattebesparelse det året du selger aksjene.

Et eksempel: Har du en eiendom som i sin tid ble kjøpt for en million kroner og som er verdt tre millioner i dag, så er skatteeffekten på omlag en halv million kroner:

Selger du eiendommen uten å ha etablert en holdingstruktur, så får du en beskating i selskapet på 25 prosent. Selger du et AS istedet så får du ingen beskatning på salget av aksjene hvis du eier det i et holding.  Da beholder du en halv million til å reinvestere.

– Men dette er også et forhold som kan ha innvirkning på hva en kjøper er villig til å betale, fordi den som kjøper et AS, kan gå glipp av skattemessige avskrivninger, sier revisoren.

Går glipp av skattefordeler

Walberg ser titt og ofte at eiendomstransaksjoner gjennomføres uten at selger får med seg de skattemessige fordelene. Noen kommer også for sent på banen.

-De får en plutselig interesse for eiendommen. Så sitter man der og eier AS-et privat, og ikke gjennom et holdingselskap. Så prøver man å gjennomføre en slik transaksjon. Det er slett ikke sikkert det går. Her slår også kreditorfristen til Brønnøysundregisteret inn.  Eier man selskapet personlig og direkte og ønsker å opprette et skyggekonsern og fusjonere, så går det fort tid. Først må du stifte de to selskapene, så må du sette i gang fusjonsprosessen. Det tar noen uker med dokumentbehandling. Dokumenter må signeres og godkjennes av generalforsamling. Prosessen tar minimum to måneder før man er i mål, og da går det egentlig ganske raskt, påpeker Walberg, som gir følgende råd:

– For de som vurderer å selge eiendom så er det fornuftig å rigge seg til i god tid på forhånd, slik at man har åpne muligheter den dagen man får et tilbud man ikke kan si nei til.

Denne tabben bør du unngå

Walberg poengterer at det er svært viktig å kommunisere godt med alle større kunder og forbindelser der kreditt er involvert i forkant av en fusjon:

-Vi har vært borti tilfeller der man ikke kommuniserer med sine forretningsforbindelser. I ett tilfelle drev vedkommende med omfattende import av varer og hadde tollkreditt. Melding ble gitt til Brønnøysund om at det var en fusjon på gang. Tollkreditten ble stoppet og resultatet ble umiddelbare likviditetsproblemer fordi han måtte legge ut moms med en gang varene kom over grensen. Så vårt klare råd er å ta kontakt med alle dine større forretningsforbindelser, både bank og andre finansieringsinstitusjoner, store kunder og leverandører. Informer på forhånd. Prosessen bør ikke komme som en overraskelse på noen, sier Walberg:

Årsaken til at enkelte får kalde føtter er trolig at kredittvurderingen dropper voldsomt hos ratingselskapene når det går fusjonsmelding til Brønnøysund.

-Trolig fordi man frykter at organisasjonsnummeret og selskapet som kreditten er knyttet til i verste fall kan tømmes for verdier, avslutter Walberg.

 

Les også:

– Avgjørende at vi kan diskutere strategi med revisor

Response Nordic AS omsatte i 2014 for 140 millioner kroner. I 2016 solgte de for 296 millioner. Et foreløpig estimat for 2017 ligger på omlag 350 millioner. Den kraftige veksten krever imidlertid omfattende revisorkompetanse. Den […]

0 comments

Lønnsomt med holdingstruktur

-Det kan gi betydelig gevinst å gjennomgå selskapsstrukturen sin, fastslår Are Walberg, revisor hos Revisorgruppen Trøndelag. -Vi ser ofte at personer som eier selskapet sitt direkte, med fordel kunne organisert seg annerledes.  Det går an å […]

0 comments

Revisortipset: Slik gir du gaver til de ansatte på den smarte måten

0 comments

Her er det penger å hente for gründere

Skattefunn er en tilskuddsordning administrert av Norsk Forskningsråd. Her kan man kan få tilbakebetalt inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnader inntil en ramme på 40 millioner. – Vår mening er at det fokuseres for […]

0 comments

Regnskapstabbe i ferien kan koste deg dyrt

– Vi har ca 750 kunder og ser at 300-350.000 kroner hvert år sendes til staten i form av forsinkelsesgebyr på grunn av for sent innsendt årsregnskap. Det er mange årsaker til at forsinkelsesgebyr ilegges, men […]

2 comments

Unngå at generasjonsskiftet ender i konflikt

Alt for ofte oppstår det strid mellom familiemedlemmer ved generasjonsskifte i bedrifter. Mange konflikter kunne vært unngått, ifølge Bjørn Erik Johnsen, daglig leder i Revisorgruppen Trøndelag. – Ikke drøy for lenge med å slippe til […]

2 comments

 

 

 

 

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *